هرودوت - زبان‌های دیگر

هرودوت در ۱۲۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

هرودوت-ه قاییت.

دیل‌لر