هفته - زبان‌های دیگر

هفته در ۱۸۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

هفته-ه قاییت.

دیل‌لر