هومر - زبان‌های دیگر

هومر در ۱۸۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

هومر-ه قاییت.

دیل‌لر