هوکایدو - زبان‌های دیگر

هوکایدو در ۱۲۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

هوکایدو-ه قاییت.

دیل‌لر