والنتاین گونو - زبان‌های دیگر

والنتاین گونو در ۱۲۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

والنتاین گونو-ه قاییت.

دیل‌لر