ونیز - زبان‌های دیگر

ونیز در ۱۶۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ونیز-ه قاییت.

دیل‌لر