ویرژیل - زبان‌های دیگر

ویرژیل در ۱۵۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ویرژیل-ه قاییت.

دیل‌لر