ویلیام ئی. فینک - زبان‌های دیگر

ویلیام ئی. فینک در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ویلیام ئی. فینک-ه قاییت.

دیل‌لر