پاریس - زبان‌های دیگر

پاریس در ۲۶۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

پاریس-ه قاییت.

دیل‌لر