پایتخت - زبان‌های دیگر

پایتخت در ۲۱۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

پایتخت-ه قاییت.

دیل‌لر