پرت - زبان‌های دیگر

پرت در ۱۳۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

پرت-ه قاییت.

دیل‌لر