پطروس - زبان‌های دیگر

پطروس در ۱۲۰ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

پطروس-ه قاییت.

دیل‌لر