پول - زبان‌های دیگر

پول در ۱۸۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

پول-ه قاییت.

دیل‌لر