پول بیریمی - زبان‌های دیگر

پول بیریمی در ۱۴۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

پول بیریمی-ه قاییت.

دیل‌لر