پی. هنری دوقرو - زبان‌های دیگر

پی. هنری دوقرو در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

پی. هنری دوقرو-ه قاییت.

دیل‌لر