چؤرک - زبان‌های دیگر

چؤرک در ۱۷۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

چؤرک-ه قاییت.

دیل‌لر