ژاک درزه - زبان‌های دیگر

ژاک درزه در ۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ژاک درزه-ه قاییت.

دیل‌لر