ژرمانیوم - زبان‌های دیگر

ژرمانیوم در ۱۳۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ژرمانیوم-ه قاییت.

دیل‌لر