ژنو - زبان‌های دیگر

ژنو در ۱۴۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

ژنو-ه قاییت.

دیل‌لر