کاتولیک کلیساسی - زبان‌های دیگر

کاتولیک کلیساسی در ۱۶۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کاتولیک کلیساسی-ه قاییت.

دیل‌لر