کاردیف - زبان‌های دیگر

کاردیف در ۱۲۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کاردیف-ه قاییت.

دیل‌لر