کارل لینه - زبان‌های دیگر

کارل لینه در ۱۶۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کارل لینه-ه قاییت.

دیل‌لر