کارپنترز - زبان‌های دیگر

کارپنترز در ۱۹۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کارپنترز-ه قاییت.

دیل‌لر