کافئیک اسید - زبان‌های دیگر

کافئیک اسید در ۲۵ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کافئیک اسید-ه قاییت.

دیل‌لر