کامپالا - زبان‌های دیگر

کامپالا در ۱۳۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کامپالا-ه قاییت.

دیل‌لر