کامپانیا - زبان‌های دیگر

کامپانیا در ۱۱۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کامپانیا-ه قاییت.

دیل‌لر