کاپیتالیسم - زبان‌های دیگر

کاپیتالیسم در ۱۳۹ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کاپیتالیسم-ه قاییت.

دیل‌لر