کربونات کوبالت (II) - زبان‌های دیگر

کربونات کوبالت (II) در ۱۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کربونات کوبالت (II)-ه قاییت.

دیل‌لر