کربونات گوموش - زبان‌های دیگر

کربونات گوموش در ۲۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کربونات گوموش-ه قاییت.

دیل‌لر