کند - زبان‌های دیگر

کند در ۱۵۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کند-ه قاییت.

دیل‌لر