کوترد وسکس - زبان‌های دیگر

کوترد وسکس در ۲۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کوترد وسکس-ه قاییت.

دیل‌لر