کوراسائو - زبان‌های دیگر

کوراسائو در ۱۱۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کوراسائو-ه قاییت.

دیل‌لر