کوروواسی - زبان‌های دیگر

کوروواسی در ۲۶۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کوروواسی-ه قاییت.

دیل‌لر