کولنقود, پالاکاد - زبان‌های دیگر

کولنقود, پالاکاد در ۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کولنقود, پالاکاد-ه قاییت.

دیل‌لر