کولور - زبان‌های دیگر

کولور در ۱۵۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کولور-ه قاییت.

دیل‌لر