کولوسئوم - زبان‌های دیگر

کولوسئوم در ۱۳۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کولوسئوم-ه قاییت.

دیل‌لر