کوهی کودو - زبان‌های دیگر

کوهی کودو در ۲۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کوهی کودو-ه قاییت.

دیل‌لر