کووئیت - زبان‌های دیگر

کووئیت در ۲۱۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کووئیت-ه قاییت.

دیل‌لر