کوکورد - زبان‌های دیگر

کوکورد در ۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کوکورد-ه قاییت.

دیل‌لر