کیلومتر - زبان‌های دیگر

کیلومتر در ۱۲۱ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کیلومتر-ه قاییت.

دیل‌لر