کیلوگیرم - زبان‌های دیگر

کیلوگیرم در ۱۳۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

کیلوگیرم-ه قاییت.

دیل‌لر