گزه‌گن - زبان‌های دیگر

گزه‌گن در ۲۱۸ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

گزه‌گن-ه قاییت.

دیل‌لر