گنج اورک (۱۹۸۷ فیلم) - زبان‌های دیگر

گنج اورک (۱۹۸۷ فیلم) در ۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

گنج اورک (۱۹۸۷ فیلم)-ه قاییت.

دیل‌لر