گوج - زبان‌های دیگر

گوج در ۱۴۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

گوج-ه قاییت.

دیل‌لر