گولش - زبان‌های دیگر

گولش در ۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

گولش-ه قاییت.

دیل‌لر