گونش - زبان‌های دیگر

گونش در ۲۵۳ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

گونش-ه قاییت.

دیل‌لر