گونش - زبان‌های دیگر

گونش در ۲۸۴ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

گونش-ه قاییت.

دیل‌لر