یای - زبان‌های دیگر

یای در ۱۷۲ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

یای-ه قاییت.

دیل‌لر