یای ساعاتی - زبان‌های دیگر

یای ساعاتی در ۱۰۷ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

یای ساعاتی-ه قاییت.

دیل‌لر