یهودیلیک - زبان‌های دیگر

یهودیلیک در ۱۹۶ دیگر زبان‌‌ها در دسترس است .

یهودیلیک-ه قاییت.

دیل‌لر