یوقوسلاوی سوسیالیست فدراتیو جومهوریتی - زبان‌های دیگر